THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE

 

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số quyết định

Ngày quyết định

2007 ÷ 2008 Bằng khen C.T UBND tỉnh Vĩnh Phúc

4903/ QĐ-CT

30/12/2008

2008 ÷ 2009 Bằng khen  Bộ NN & PTNT

3036/ QĐ-BNN

26/10/2009

2009 ÷2010 Bằng khen  Bộ NN & PTNT

2644/ QĐ-BNN

05/10/2010

2011 ÷ 2012 Bằng khen C.T UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2159/ QĐ-CT

29/8/2012

2012 ÷ 2013 Bằng khen  Bộ NN & PTNT

2268/ QĐ-BNN

03/10/2013

2013 ÷ 2014 Bằng khen C.T UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2569/ QĐ-CT

19/9/2014