CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE

 

I. CHỨC NĂNG

   Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Có chức năng tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo & sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F theo qui định của Bộ Giao thông vận tải. Cho thuê sân bãi, phương tiện ôtô và dịch vụ khác, phục vụ cho các thí sinh trong và ngoài tỉnh đến ôn luyện tại Trung tâm, học lái xe b2 tại Vĩnh Phúc.

II. NHIỆM VỤ

   Trung tâm sát hạch lái xe có các nhiệm vụ chính sau:

1. Tổ chức tuyển sinh học lái xe các hạng theo quy định trong giấy phép Đào tạo lái xe ô tô được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp cho Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp;

2. Lập kế hoạch đào tạo, thay mặt nhà trường ký hợp đồng đào tạo,  mở lớp và thực hiện đào tạo học sinh lái xe ô tô các hạng theo quy định của nhà trường;

3. Thực hiện ủy quyền thu học phí đào tạo, phí sát hạch theo qui định của nhà trường;

4. Hoàn thiện hồ sơ nhập học, tốt nghiệp, thi cấp Giấy phép lái xe, cấp phát hồ sơ tốt nghiệp cho học viên chính xác, kịp thời, đúng quy định;

5. Hoàn thiện các loại sổ sách, báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ và lưu trữ theo quy định của ngành;

6. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị kiểm tra chấm điểm theo qui định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả khách quan và chính xác;

7. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện đúng kế hoạch;

8. Cho thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị để các tổ chức cá nhân đến ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe;

9. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình lãnh đạo nhà Trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Đào tạo & SHLX;

11. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động kỳ thi sát hạch lái xe;

12. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đối với nhà trường và sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.

13. Không ngừng củng cố cơ sở vật chất của Trung tâm.