THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp đóng tại xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc. Được thành lập ngày 03/01/2007 theo quyết định của Hiệu trưởng, là Trung tâm loại 1 theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, với các nhiệm vụ:

–       Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả khách quan, chính xác.

–       Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng Sát hạch tổ chức sát hạch thuận tiện đúng kế hoạch; lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy định.

–       Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình lãnh đạo Nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện.

–       Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm sát hạch.

–       Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đối với Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

–       Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nghề đào tạo lái xe ô tô được Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp I Trung Ương (nay là Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp) đào tạo từ năm 1971. Trước  năm 2006 nghề đào tạo lái xe ô tô thuộc khoa Cơ giới. Ngày 03 tháng 01 năm 2007 theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe được thành lập; đội ngũ giáo viên giảng dạy, đào tạo nghề lái xe ô tô từ tổ ô tô của khoa Cơ giới.

Từ ngày 01/01/2011 Khoa cơ giới được tách làm hai bộ phận, các giáo viên giảng dạy lái xe ô tô chuyển về Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe thực hiện nhiệm vụ Đào tạo và sát hạch lái xe.